– 8 3 – Üb er sic ht 2 1: R oh da te n de r E in ze lin di ka to re n de s B er ei ch sin de x 2: In te gr at io ns or ie nt ie ru ng , E U- 27 o hn e EE , C Y, L U un d M T, 2 00 8 EU -2 7 oh ne EE , C Y, L U un d M T, 20 08 A rb ei ts m ar kt st ru kt ur in di ka to re n un d Be sc hä fti gu ng A rb ei ts lo sig ke it A us ga be n fü r A rb ei ts m ar kt po lit ik 16 in % d es B IP Be sc hä f- tig un gs - qu ot e (2 5- 44 Ja hr e) Be sc hä f- tig un gs - qu ot e (2 5- 44 Ja hr e) D iff er en z M an n/ Fr a u Be sc hä f- tig un gs - qu ot e (5 5- 64 Ja hr e) Te ilz ei t- be sc hä f- tig un g1 7 Be fri st et e Be sc hä f- tig un g1 8 G e- sc hl ec ht s -s pe zi- fis ch es Be sc hä f- tig un gs - ge fä lle 19 A rb ei ts - lo se n- qu ot e (1 5- 24 Ja hr e) A rb ei ts - lo se n- qu ot e (5 5- 64 Ja hr e) La ng ze it- ar be its - lo se n- qu ot e 15 -6 4 Ja hr e) La ng ze it- ar be its - lo se n- qu ot e (5 0- 64 Ja hr e) A us - ga be n fü r (a kt iv e) A rb ei ts - m ar kt - po lit ik A us - ga be n fü r (a kt iv e) A rb ei ts - m ar kt - po lit ik je % A rb ei ts - lo se n Te il- ne hm er an ak tiv en ar be its - m ar kt - po lit isc h- en M aß - na hm en 20 % % % % % % -P un kt e % % % % % % % Be lg ie n 82 ,7 10 ,8 34 ,5 14 ,4 78 ,6 12 ,4 18 ,0 4, 4 47 ,5 72 ,1 1, 08 0, 15 10 ,9 Bu lg a rie n 81 ,7 8, 5 46 ,0 51 63 ,6 9, 0 12 ,7 5, 5 51 ,6 57 ,8 0, 26 0, 05 2, 6 Ts ch ec hi sc he Re p ub lik 82 ,1 22 ,1 47 ,6 14 67 ,7 17 ,8 9, 9 3, 9 49 ,3 58 ,7 0, 10 0, 02 0, 9 D ä ne m a rk 88 ,3 7, 4 57 ,0 12 ,4 38 ,1 7, 6 7, 6 2, 9 13 ,6 27 ,9 0, 98 0, 29 5, 2 D eu ts ch la nd 81 ,9 11 ,1 53 ,8 22 ,9 24 ,1 10 ,5 10 ,5 8, 5 52 ,6 69 ,2 0, 53 0, 07 3, 8 Irl a nd 78 ,4 15 ,4 53 ,7 13 40 ,8 14 ,7 12 ,7 3, 3 27 ,1 39 ,2 0, 54 0, 09 3, 3 G rie ch en la nd 77 ,9 25 ,6 42 ,8 44 ,1 82 ,5 26 ,3 22 ,1 3, 2 47 ,5 56 ,8 0, 14 0, 02 0, 9 Sp a ni en 76 ,8 15 ,8 45 ,6 35 ,4 87 ,3 18 ,6 24 ,6 7, 3 17 ,8 35 ,2 0, 53 0, 05 12 ,0 Fr a nk re ic h 83 ,2 12 ,8 38 ,2 35 ,2 55 ,5 9, 2 18 ,3 4, 6 37 ,5 55 ,4 0, 60 0, 08 5, 5 Ita lie n 73 ,6 24 ,4 34 ,4 41 ,5 64 ,6 23 ,1 21 ,3 3, 1 45 ,6 51 ,7 0, 36 0, 05 5, 9 Le ttl a nd 83 ,0 7, 9 59 ,4 31 ,4 67 ,6 6, 7 13 ,1 6, 2 25 ,7 41 ,0 0, 08 0, 01 0, 5 Lit a ue n 81 ,8 2, 7 53 ,1 22 ,6 55 ,1 5, 3 13 ,4 4, 4 21 ,1 34 ,5 0, 14 0, 02 0, 9 Un ga rn 75 ,2 17 ,9 31 ,4 27 ,7 59 ,8 12 ,4 19 ,9 5, 0 46 ,5 56 ,0 0, 21 0, 03 1, 6 N ie d er la nd e 88 ,3 11 ,6 53 ,0 4, 5 35 ,5 12 ,1 5, 3 3, 2 34 ,4 63 ,2 0, 71 0, 26 3, 7 Ö st er re ic h 85 ,3 12 ,1 41 ,0 11 ,2 12 ,5 12 ,7 8, 0 2, 1 24 ,2 49 ,4 0, 52 0, 13 4, 3 Po le n 80 ,5 14 ,1 31 ,6 18 ,5 71 ,0 13 ,9 17 ,3 5, 3 33 ,5 43 ,9 0, 47 0, 07 4, 6 16 A us ga be n b es ch rä nk en si ch a uf d ie In te rv en tio ne n 2- 7. 17 H au pt gr un d : K on nt e ke in en g an zt ä gi ge n A rb ei ts pl a tz fi nd en . 18 H au pt gr un d : K on nt e ke in en p er m an en te n A rb ei ts pl a tz fi nd en . 19 B es ch ä fti gu ng sq uo te : D iff er en z zw isc he n M ä nn er u nd F ra ue n. 20 In R el a tio n zu d en E rw er bs pe rs on en .