– 9 5 – Üb er sic ht 3 0: R oh da te n de r E in ze lin di ka to re n de s B er ei ch sin de x 5: V er te ilu ng S oz ia lst a at , E U- 27 , 2 00 7 EU -2 7, 2 00 7 So zia le A bs ic he ru ng u nd Tr an sf er ni ve au So zia lsc hu tz le ist un ge n in % d es B IP Kr a nk he it/ G es un d - he its ve r- so rg un g In va lid itä t/ G eb re ch en A lte r Fa m ilie / Ki nd er A rb ei ts - lo sig ke it3 2 So ns tig e Fu nk tio ne n 33 A rm ut s- ge fä hr d - un gs qu ot e na ch so zia le n Tr a ns fe rs V er b es se r- un g d er A rm ut s- ge fä hr d- un gs qu ot e. d ur ch Tr a ns fe rs 34 Re la tiv er M ed ia n- w er t d er A rm ut s- ge fä hr d- un gs lü ck e3 5 Bi ld un gs au s ga b en in % de s B IP % % % % % % % % % % Be lg ie n 7, 4 1, 8 9, 9 2, 0 0, 44 3, 6 15 ,2 12 ,3 17 ,8 6, 0 Bu lg a rie n 3, 9 1, 2 6, 8 1, 3 0, 04 1, 1 22 ,0 3, 5 33 ,5 4, 1 Ts ch ec hi sc he R ep ub lik 6, 1 1, 5 7, 2 1, 7 0, 11 1, 1 9, 6 10 ,5 18 ,1 4, 2 D ä ne m a rk 6, 5 4, 2 10 ,7 3, 7 0, 42 1, 4 11 ,7 15 ,4 17 ,0 7, 8 D eu ts ch la nd 8, 0 2, 0 9, 5 2, 8 0, 17 2, 9 15 ,2 9, 6 23 ,2 4, 5 Es tla nd 4, 1 1, 1 5, 3 1, 4 0, 02 0, 2 19 ,4 5, 8 20 ,2 4, 9 Irl a nd 7, 2 1, 0 4, 0 2, 6 0, 30 1, 5 17 ,3 15 ,7 17 ,3 4, 9 G rie ch en la nd 6, 7 1, 2 10 ,4 1, 5 0, 13 3, 1 20 ,3 3, 4 26 ,0 4, 0 Sp a ni en 6, 4 1, 6 6, 5 1, 2 0, 29 2, 4 19 ,7 4, 2 24 ,1 4, 4 Fr a nk re ic h 8, 7 1, 8 11 ,2 2, 5 0, 23 3, 2 13 ,1 13 ,3 17 ,9 5, 6 Ita lie n 6, 7 1, 5 13 ,1 1, 2 0, 08 2, 6 19 ,9 4, 2 22 ,3 4, 3 Zy p er n 4, 6 0, 7 7, 4 2, 0 0, 23 2, 6 15 ,5 5, 5 19 ,7 6, 9 Le ttl a nd 3, 2 0, 7 4, 8 1, 2 0, 05 0, 4 21 ,2 6, 0 24 ,6 5, 0 Lit a ue n 4, 3 1, 4 6, 0 1, 2 0, 07 0, 7 19 ,1 6, 4 25 ,7 4, 7 Lu xe m b ur g 4, 9 2, 3 5, 2 3, 2 0, 22 2, 4 13 ,5 9, 9 18 ,8 3, 2 Un ga rn 5, 6 2, 1 8, 3 2, 8 0, 11 2, 4 12 ,3 17 ,0 19 ,8 5, 2 M a lta 5, 2 1, 1 7, 6 1, 1 0, 08 2, 4 14 ,3 7, 2 17 ,5 6, 8 N ie d er la nd e 8, 7 2, 5 9, 4 1, 6 0, 38 3, 5 10 ,2 10 ,4 17 ,0 5, 3 32 A us ga be n fü r A rb ei ts lo sig ke it in % d es B IP w ur d en d ur ch d ie A rb ei ts lo se nq uo te d iv id ie rt. 33 S on st ig e Fu nk tio ne n um fa ss en H in te rb lie b en e, W oh ne n un d so zia le A us gr en zu ng . 34 A rm ut sg ef äh rd un gs qu ot e vo r S oz ia lle ist un ge n m in us A rm ut sg ef ä hr d un gs q uo te n a ch S oz ia lle ist un ge n. 35 G re nz e: 6 0% d es m ed ia ne n Ä q ui va le nz ei nk om m en s.