4.3.2 Pendelrouten an der Äußeren Aspangbahn _____________________________ 73 4.4 Innere Aspangbahn ___________________________________________________ 76 4.4.1 Potenziale an der Inneren Aspangbahn ________________________________ 76 4.4.2 Pendelrouten an der Inneren Aspangbahn______________________________ 78 4.5 Mattersburgerbahn ____________________________________________________ 83 4.5.1 Potenziale an der Mattersburgerbahn _________________________________ 84 4.5.2 Pendelrouten an der Mattersburgerbahn _______________________________ 85 4.6 Pottendorfer Achse ___________________________________________________ 89 4.6.1 Potenziale an der Pottendorfer Achse _________________________________ 89 4.6.2 Pendelrouten an der Pottendorfer Achse _______________________________ 92 4.7 Pannonia Bahn ______________________________________________________ 96 4.7.1 Potenziale an der Pannonia Bahn ____________________________________ 97 4.7.2 Pendelrouten an der Pannonia Bahn __________________________________ 98 4.8 Ostachse __________________________________________________________ 102 4.8.1 Potenziale an der Ostachse ________________________________________ 103 4.8.2 Pendelrouten an der Ostachse ______________________________________ 105 4.9 Pressburgerbahn ____________________________________________________ 110 4.9.1 Potenziale an der Pressburgerbahn __________________________________ 111 4.9.2 Pendelrouten an der Pressburgerbahn _______________________________ 113 4.10 Marchegger Ostbahn _________________________________________________ 118 4.10.1 Potenziale an der Marchegger Ostbahn _______________________________ 119 4.10.2 Pendelrouten an der Marchegger Ostbahn ____________________________ 120 4.11 Nordachse _________________________________________________________ 124 4.11.1 Potenziale an der Nordachse _______________________________________ 125 4.11.2 Pendelrouten an der Nordachse _____________________________________ 127 4.12 Laaer Ostachse _____________________________________________________ 132 4.12.1 Potenziale an der Laaer Ostachse ___________________________________ 133 4.12.2 Pendelrouten an der Laaer Ostachse _________________________________ 135 4.13 Nordwestbahn ______________________________________________________ 139 4.13.1 Potenziale an der Nordwestbahn ____________________________________ 140 4.13.2 Pendelrouten an der Nordwestbahn __________________________________ 142 4.14 KFJ-Achse _________________________________________________________ 147 4.14.1 Potenziale an der KFJ-Achse _______________________________________ 147 4.14.2 Pendelrouten an der KFJ-Achse ____________________________________ 150 5 Empfehlungen ____________________________________________________________ 155 5.1 Bike & Ride ________________________________________________________ 155 5.2 Durchbindungen _____________________________________________________ 155